คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดกิจรรม โครงการ PHARMACY EVENT 2564

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดกิจรรม โครงการ PHARMACY EVENT 2564 ขึ้นในวันที่ 23  กุมภาพันธ์  2565 ระหว่างเวลา 17.30 – 21.00 น. ในรูปแบบออนไลน์ ระบบ Zoom โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตเภสัชศาสตร์ตระหนักถึงความสำคัญของการเรียนรู้และการฝึกบูรณาการความรู้ทางด้านเภสัชกรรม รวมถึงสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้เนื้อหาทางด้านเภสัชกรรมเพิ่มขึ้น ให้นิสิต           เภสัชศาสตร์ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการประยุกต์ใช้ความรู้พื้นฐานทางด้านเภสัชกรรม เพื่อการซักประวัติ เลือกใช้ยา และให้คำแนะนำด้านยาที่เหมาะสมและถูกต้องแก่ผู้ป่วย ตลอดจนการเสริมสร้างทักษะการสื่อสาร และพัฒนาบุคลิกภาพให้น่าเชื่อถือ เป็นเภสัชกรที่มีคุณภาพในอนาคต

กิจกรรมในงานมีการแข่งขัน ตอบปัญหาทักษะด้านเภสัชกรรม และการแข่งขันซักประวัติภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยมีผู้ได้รับรางวัลดังนี้

PCE Quiz

 • นายกวินภพ กัญจนบุศย์                      ชนะเลิศ                         ชั้นปีที่ 2
 • นางสาวพัทธนันท์ สงวนเกียรติชัย        ชนะเลิศ                         ชั้นปีที่ 3
 • นางสาวณัฐนันท์ พจนารถลาวัณย์         รองชนะเลิศ อันดับ1       ชั้นปีที่ 3
 • นายหรัณย์ชัย แพเจริญชัย                   ชนะเลิศ                         ชั้นปีที่ 4

PCE counseling

 • ภาษาไทย
 1. นายหรัณย์ชัย แพเจริญชัย                            ชนะเลิศ                        ชั้นปีที่ 4
 2. นายธุวชิต ม่วงน้อย                                      รองชนะเลิศ อันดับ1      ชั้นปีที่ 4
 3. นางสาวเขมมิกา แย้มเยื้อน                           รองชนะเลิศ อันดับ2      ชั้นปีที่ 4
 • ภาษาอังกฤษ
 1. นายอภิสิทธิ์ เจริญขำ                        ชนะเลิศ                        ชั้นปีที่ 5
 2. นางสาวจิรัชญา วงษ์ชุ่มเย็น               รองชนะเลิศ อันดับ1      ชั้นปีที่ 4
 3. นางสาววาสิตา มีสมรรถ                    รองชนะเลิศ อันดับ2      ชั้นปีที่ 4