คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดกิจรรมมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดกิจรรมมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ขึ้น      ในวันที่ 28 มกราคม 2565 ระหว่างเวลา 13.30 – 14.30 น. ในรูปแบบออนไลน์ ระบบ Zoom โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับนิสิตเภสัชศาสตร์ ในการศึกษาและการทำงาน ให้นิสิตเห็นแบบอย่างที่ดีของผู้ที่มีผลการเรียนดี เป็นแนวทางในการปฏิบัติตนของนิสิตต่อไป