คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผ่านการประเมินคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศระดับ 200 คะแนน (EdPEx 200) รุ่นที่ 8 พ.ศ. 2563