คณาจารย์และนักวิทยาศาสตร์จากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย เข้าเยี่ยมชมสมุนไพร

คณาจารย์และนักวิทยาศาสตร์จากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย เข้าเยี่ยมชมสมุนไพร

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 สวนสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มศว นำโดย ผศ.ลลิตา วีระเสถียร ได้ต้อนรับ ผศ.ภก.สุรพงษ์ เก็งทอง, อ.ภก.ธีระวัฒน์ บุญโสม คุณรัชกร บุญพระสงฆ์ และคุณเบญญาภา แพงไทย คณาจารย์และนักวิทยาศาสตร์จากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย เข้าเยี่ยมชมสมุนไพร