คณะเภสัชศาสตร์ จัดโครงการฝึกอบรมซ้อมดับเพลิงและซ้อมหนีไฟ

คณะเภสัชศาสตร์ มศว ได้จัดโครงการฝึกอบรมซ้อมดับเพลิงและซ้อมหนีไฟ ในวันที่ 20 เมษายน 2566 ณ ตึกคณะเภสัชศาสตร์ มศว โดยมีอาจารย์ บุคลากรและนิสิตคณะเภสัชศาสตร์เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้  ซึ่งได้รับความรู้ความเข้าใจในเรื่องการป้องกันอัคคีภัยและหลักการอพยพหนีไฟ เมื่อเกิดไฟไหม้ ลดอัตราการเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย ป้องกันการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินจากการเกิดอัคคีภัย