คณะเภสัชศาสตร์ มศว จัดอบรม “การพัฒนาการศึกษาตามแนวทาง AUN-QA”

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2562 เวลา 9.00-12.30 น. คณะเภสัชศาสตร์ มศว ได้จัดอบรม “การพัฒนาการศึกษาตามแนวทาง AUN-QA” ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารคณะเภสัชศาสตร์ โดยวิทยากร รศ.กัญญดา อนุวงศ์