คณะเภสัชศาสตร์ มศว เปลี่ยนโหมดการสอนเป็นออนไลน์ (online teaching)

วันที่ 19 มีนาคม 2563 เปลี่ยนโหมดการสอนเป็นออนไลน์ (online teaching) 100% เป็นวันแรก

คณาจารย์ คณะเภสัชศาสตร์ มศว นำทีมโดย ผศ.ดร. วิมล พันธุเวทย์ คณบดี และ รศ.ดร.สุวรรณา วรรัตน์ เข้าอัดคลิปเพื่อการสอน online อย่างพร้อมเพรียง โดยใช้โปรแกรม OBS Studio

ขอบคุณทีมส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลฯ ของคณะฯที่สนับสนุนได้อย่างรวดเร็วทันสถานการณ์