คณะเภสัชศาสตร์ มศว เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 3 หลักสูตร

วันที่ 18 กรกฎาคม 2566 คณะเภสัชศาสตร์ มศว เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 3 หลักสูตร
1.หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต
2.หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (โครงการร่วมระหว่างคณะเภสัชศาสตร์ มศว กับคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอตติงแฮม สหราชอาณาจักร)
3.หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการเภสัชภัณฑ์