คณะเภสัชศาสตร์ มศว นำโดย คณบดี ไปดูงานการจัดการเรียน online ณ โรงเรียนมัธยมสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

วันที่ 21 ก.ค. 2563 เวลา 13.30-16.30 น. คณะเภสัชศาสตร์ มศว นำโดย คณบดี ผศ.ดร.วิมล พันธุเวทย์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิชาชีพ ผศ.ดร.ศุจิมน ตันวิเชียร รองคณบดีฝ่ายบริหาร ผศ.ดร.ณัฐพร อยู่ปาน ผศ.ดร.ลลิตา วีระเสถียร ผศ.ดร.พนิดา แจ่มผล นักวิชาการศึกษา (ป.ตรี) นางสาวเปรมจิตร์ ชนะมาร นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
นายปราโมทย์ พงศ์พิสุทธิโกศล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ นายฉัตรชัย บุญมา นักวิทยาศาสตร์ นางสาวเนตรรุจี จันทร์หอม และ นางสาวพรทิพย์ ศุภเกียรติกุล ได้รับความอนุเคราะห์จาก ผอ. โรงเรียนสาธิตประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) ผศ. ชวลิต สูงใหญ่ รอง ผอ. ฝ่ายวิชาการ อาจารย์ธนลาวัณย์ เพียรค้า รอง ผอ. ฝ่ายวางแผนและพัฒนา อาจารย์กัณหา ราชโคตร และคณาจารย์ที่เกี่ยวข้อง นำชมดูงานการจัดการเรียน online ณ โรงเรียนมัธยมสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) เพื่อนำมาเป็นแนวทางในการจัดการบริหารของคณะฯ ต่อไป