คณะเภสัชศาสตร์ มศว จัดโครงการถ่ายทอดแนวปฏิบัติที่ดีในการทำงาน

คณะเภสัชศาสตร์ มศว จัดโครงการถ่ายทอดแนวปฏิบัติที่ดีในการทำงาน ในวันที่ 1 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารคณะเภสัชศาสตร์ โดยมี รศ.ดร.ฤทธิ์ วัฒนชัยยิ่งเจริญ อาจารย์สาขาวิชาชีวเภสัชศาสตร์ เป็นวิทยากรในการถ่ายทอดแนวปฏิบัติที่ดีในการทำงานให้กับคณาจารย์และบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ มศว