คณะเภสัชศาสตร์ มศว จัดพิธีมอบทุนการศึกษา

คณะเภสัชศาสตร์ มศว จัดพิธีมอบทุนการศึกษาในวันที่ 10 กันยายน 2563 ณ ห้อง 402 อาคารคณะเภสัชศาสตร์ มศว โดยนิสิตได้รับมอบทุนการศึกษาและทุนอาหารกลางวันจาก คุณปภาวิน ภูวธนวัฒน์ และทุนการศึกษาจากบริษัท อาร์เอ็กซ์ จำกัด มูลนิธิพระมนตรีพจนกิจ รศ.กัญญดา อนุวงศ์ ภก.จิรายุช บุญรอดและภญ.ณัฐสุดา เกณิกานนท์ ร้านสถานียา นครสวรรค์ โดย ภญ.ณพรรษสร พิกุลธนพันธ์ ผศ.นิตยา นาผล บริษัท ศิริเวชฟาร์ม่า จำกัด นางสาวชนาภาส สุนทรสุข ผศ.พนิดา แจ่มใสและ ภญ.ปาณิสรา ขอมเดช ชมรมศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ มศว ภก.ธีธัช จันบำรุง ภก.คมกิจ จารีวัชระ ภญ.เบญญาภา ตันตวาที ภญ.กัลยกร กู้กิจมั่น ภญ.ณัฏฐ์สิณี ชนะเพิ่มทวี ภญ.สุภาพรรณ จูงเจริญวัฒนา ภญ. ภัทรมน หาญอนันทสุข และทุนนิสิตจิตอาสา โดย เภสัชกรศิโรตม์ คชภูมิ ทั้งนี้คณะเภสัชศาสตร์ขอขอบพระคุณผู้มอบทุนการศึกษาไว้ ณ โอกาสนี้