คณะเภสัชศาสตร์ มศว จัดพิธีมอบกาวน์ให้กับนิสิตเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 4

คณะเภสัชศาสตร์ มศว จัดพิธีมอบกาวน์ให้กับนิสิตเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 4 ในวันที่ 10 กันยายน 2563 ณ ห้อง 402 อาคารคณะเภสัชศาสตร์ มศว