คณะเภสัชศาสตร์ มศว จัดงานมุทิตาจิตสำหรับผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2564

คณะเภสัชศาสตร์ มศว จัดงานมุทิตาจิตสำหรับผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2564 ในวันที่ 1 กันยายน 2564 ณ อาคารคณะเภสัชศาสตร์ มศว และรูปแบบออนไลน์ ซึ่งในปีนี้มีผู้เกษียณอายุราชการ 1 ท่าน คือ รศ.ดร.ฤทธิ์ วัฒนชัยยิ่งเจริญ ในโอกาสนี้ ผศ.ดร.วิมล พันธุเวทย์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ คณาจารย์ บุคลากรสายปฏิบัติการ ศิษย์เก่าและนิสิตปัจจุบัน ได้กล่าวแสดงมุทิตาจิตและยกย่องเกียรติคุณแด่ รศ.ดร.ฤทธิ์ วัฒนชัยยิ่งเจริญ