คณะเภสัชศาสตร์ ต้อนรับ อาจารย์และเจ้าหน้าที่ จากคณะเภสัชศาสตร์ Osaka Medical and Pharmaceutical University

วันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2566 คณะเภสัชศาสตร์ ต้อนรับ อาจารย์และเจ้าหน้าที่ จากคณะเภสัชศาสตร์ Osaka Medical and Pharmaceutical University โดยทั้งสองสถาบันได้มีความร่วมมือทางวิชาการร่วมกัน อาทิ เช่น โครงการแลกเปลี่ยนนิสิตเพื่อเข้าศึกษาและดูงาน