คณะเภสัชศาสตร์ จัดโครงการสานสัมพันธ์เครือข่ายศิษย์เก่าเภสัชศาสตร์ (คืนสู่เหย้า)

คณะเภสัชศาสตร์ จัดโครงการสานสัมพันธ์เครือข่ายศิษย์เก่าเภสัชศาสตร์ (คืนสู่เหย้า) ขึ้น เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2566 ณ Baiyoke Sky Hotel โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ศิษย์เก่ามีความภาคภูมิใจ มีความผูกพันกับคณะและนำข้อมูลที่ได้มาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตร