คณะเภสัชศาสตร์ จัดโครงการต้นกล้ากระถินณรงค์ (Grad Talk ครั้งที่ 2)

คณะเภสัชศาสตร์ จัดโครงการต้นกล้ากระถินณรงค์ (Grad Talk ครั้งที่ 2) ขึ้น ในวันที่ 21 มีนาคม 2566 ระหว่างเวลา 18.30 – 21.30 น. รูปแบบออนไลน์ ระบบ Zoom โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตได้เรียนรู้มุมมองในการใช้ชีวิตรูปแบบต่างๆ ผ่านวิทยากรที่มีประสบการณ์ และเพื่อให้นิสิตมีความรู้เกี่ยวกับบทบาทการทำงานของเภสัชกร ในสายงานต่างๆ เช่น เภสัชกรโรงพยาบาล ร้านยา โรงงาน บริษัทยา และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพเภสัชกรรม