คณะเภสัชศาสตร์ จัดโครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ คณะเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564

คณะเภสัชศาสตร์ จัดโครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ คณะเภสัชศาสตร์ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564 ในวันที่ 16 กันยายน 2564 รูปแบบออนไลน์ ระบบ Google Meet โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากรใหม่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบาย วัฒนธรรมองค์กร ระบบการบริหารงาน แนวปฏิบัติในการทำงานและมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร รวมถึงเพื่อให้เป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างบุคลากรใหม่และผู้ร่วมงานโดยมีรองคณบดีฝ่ายบริหาร บุคลากรสายปฏิบัติการเป็นวิทยากร