คณะเภสัชศาสตร์ จัดโครงการปฐมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2564 (แบบออนไลน์)

คณะเภสัชศาสตร์ จัดโครงการปฐมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2564 (แบบออนไลน์) ในวันที่ 8 สิงหาคม 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 1 และผู้ปกครอง ได้รับทราบและเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายของคณะเภสัชศาสตร์ โครงสร้างของหลักสูตร ระบบการเรียนการสอน ความเป็นอยู่ สวัสดิการนิสิต กิจกรรมเสริมหลักสูตร และระเบียบข้อบังคับต่างๆ ของมหาวิทยาลัย และของคณะเภสัชศาสตร์