คณะเภสัชศาสตร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ Redesign Leadership System and Communication & Tools ภายใต้โครงการ “ให้คำปรึกษาเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ EdPEx 300 ปีที่ 2

วันที่ 22 สิงหาคม 2566 คณะเภสัชศาสตร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ Redesign Leadership System and Communication & Tools ภายใต้โครงการ “ให้คำปรึกษาเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ EdPEx 300 ปีที่ 2” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับการตรวจประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการเป็นเลิศ (EdPEx300) โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนาสัณฑ์ เกาะสุวรรณ์ เป็นวิทยากรให้ความรู้