คณะเภสัชศาสตร์ จัดส่งเครื่องแก้วและวัสดุวิทยาศาสตร์ให้นิสิต เพื่อการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์

วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 คณะเภสัชศาสตร์ จัดส่งเครื่องแก้วและวัสดุวิทยาศาสตร์ให้นิสิต เพื่อการเรียนการสอนวิชาการควบคุมคุณภาพยาและสมุนไพร 1 และวิชาเภสัชเวทในงานเภสัชกรรม 1 ในรูปแบบออนไลน์ ณ ที่พักอาศัย ตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19