คณะเภสัชศาสตร์ จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะด้านคนและสังคม (soft skill)

คณะเภสัชศาสตร์ จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะด้านคนและสังคม (soft skill)

เมื่อวันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 คณะเภสัชศาสตร์ จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะด้านคนและสังคม (soft skill) ให้กับนิสิตชั้นปีที่ 4 (ทักษะด้านการสื่อสาร) และนิสิตชั้นปีที่ 5 (ทักษะการบริหารจัดการเวลา) ทั้งนี้เพื่อเสริมทักษะในด้านคนและสังคมให้แก่นิสิต และเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนิสิตในการฝึกปฏิบัติงานภาคบังคับ