คณะเภสัชศาสตร์ จะจัดโครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพนิสิต สู่ศตวรรษที่ 21 : ทักษะด้านคนและสังคม (soft skill) หัวข้อ “ทักษะการสื่อสารให้ได้งานและให้ได้ใจ”

คณะเภสัชศาสตร์ จะจัดโครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพนิสิต สู่ศตวรรษที่ 21 : ทักษะด้านคนและสังคม (soft skill) หัวข้อ “ทักษะการสื่อสารให้ได้งานและให้ได้ใจ” ในวันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมทักษะนิสิตในการทำงานร่วมกับผู้อื่นและการใช้ชีวิตในสังคม เพื่อให้มีความพร้อมและมั่นใจในการออกไป ฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ หรือออกไปประกอบวิชาชีพเมื่อสำเร็จการศึกษา