คณะเภสัชศาสตร์ ขอเชิญอาจารย์ และบุคลากรทุกท่านเข้าร่วมโครงการ “ถวายเทียนพรรษา” 21 มิถุนายน 2019ข่าวสาร

คณะกรรมการโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม คณะเภสัชศาสตร์ ขอเชิญอาจารย์ และบุคลากรทุกท่านเข้าร่วมโครงการ “ถวายเทียนพรรษา” ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 ณ วัดคลอง 14 ตําบลคลองใหญ่ อําเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ออกเดินทางจากคณะเภสัชศาสตร์ เวลา 09.30 น. และขอเชิญชวนทุกท่านแต่งกายด้วยผ้าไทย ทั้งนี้ ท่านสามารถลงชื่อเข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องเซ็นชื่อ เพื่อจะได้จัดเตรียมรถสำหรับเดินทาง