คณะเภสัชศาสตร์ ขอขอบคุณ ภญ.ประไพศรี ศานติวงษ์การ

คณะเภสัชศาสตร์ ขอขอบคุณ ภญ.ประไพศรี ศานติวงษ์การ ที่ท่านกรุณาให้ความอนุเคราะห์บริจาคเงินเพื่อเป็นทุนการศึกษาให้กับนิสิตคณะเภสัชศาสตร์ เป็นจำนวนเงิน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) และเพื่อกิจการนิสิตคณะเภสัชศาสตร์ Coworking space เป็นจำนวนเงิน 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)