คณะเภสัชศาสตร์ ขอขอบคุณ คุณวีรดา ศานติวงษ์การ

คณะเภสัชศาสตร์ ขอขอบคุณคุณวีรดา ศานติวงษ์การ ที่ท่านกรุณาให้ความอนุเคราะห์บริจาคเงินเพื่อเป็นทุนการศึกษาให้กับนิสิตคณะเภสัชศาสตร์ เป็นจำนวนเงิน 150,000 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) และเพื่อกิจการนิสิตคณะเภสัชศาสตร์ Coworking space เป็นจำนวนเงิน 150,000 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)