คณะเภสัชศาสตร์ได้จัดพิธี​มอบทุนการศึกษาแก่นิสิตที่ขาดแคลนทุนทรัพย์

วันพฤหัสบดีที่ 5 กันยายน 2562 คณะเภสัชศาสตร์ได้จัดพิธี​มอบทุนการศึกษาแก่นิสิตที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จาก คุณวรวัฑ สัจจากุล คุณอาภาภรณ์ สุนทรสุข คุณณัฐพล รุ่งเกียรติวงศ์ ภก.ธีธัช จันบำรุง รศ.ดร.ฤทธิ์ วัฒนชัยยิ่งเจริญ รศ.ดร.กัญญดา อนุวงศ์ ผศ.ดร.สริน ทัดทอง คุณชูชาติ เอี่ยมสำอางค์ คุณสุจิตรา ชูพิทักษ์สิน คุณปริวัชร-เพชรรัตน์ สันติยานนท์ ร้านสถานียา จังหวัดนครสวรรค์ บริษัทอาร์เอกซ์ จำกัด ชมรมศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ มศว และผู้ไม่ประสงค์ออกนามอีกหลายท่าน​ นอกจากนี้​ ภญ.​ภัทรมน หาญอนันทสุข กรรมการผู้จัดการ บริษัท บัวขาวสมุนไพร ยังได้บริจาคสมทบทุนร่วมสร้าง coworking space ให้กับคณะเภสัช​ศาสตร์​จำนวน 70,000 บาท