คณะเภสัชศาสตร์รับฟังการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “การปรับตัวของมหาวิทยาลัยกับการขอรับงบประมาณเพื่อการพัฒนาในรูปแบบกระทรวงใหม่ (อว.)”

26 สิงหาคม 2562 คณะเภสัชศาสตร์รับฟังการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “การปรับตัวของมหาวิทยาลัยกับการขอรับงบประมาณเพื่อการพัฒนาในรูปแบบกระทรวงใหม่ (อว.)” โดยรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา รองศาสตราจารย์ นายแพทย์วีระศักดิ์ จรัสชัยศรี