คณะเภสัชศาสตร์จัดโครงการสัมมนา ประจำปี 2562 หัวข้อ “การส่งเสริมทัศนคติที่ดีในการทำงานร่วมกัน” ณ โรงแรมเขาใหญ่คีรีธารทิพย์ รีสอร์ท

คณะเภสัชศาสตร์จัดโครงการสัมมนา ประจำปี 2562 (นอกสถานที่) ระหว่างวันที่ 3-4 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมเขาใหญ่คีรีธารทิพย์ รีสอร์ท จังหวัดนครราชสีมา หัวข้อ “การส่งเสริมทัศนคติที่ดีในการทำงานร่วมกัน” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากร สร้างความผูกพันภายในองค์กร โดยได้จัดกิจกรรมเพื่อให้บุคลากรทุกคนได้มีส่วนร่วม