คณะเภสัชศาสตร์จัดโครงการพัฒนาบุคลากรสายปฏิบัติการ เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยหลักคิดและเครื่องมือ PDCA

คณะเภสัชศาสตร์จัดโครงการพัฒนาบุคลากรสายปฏิบัติการ เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยหลักคิดและเครื่องมือ PDCA ในวันที่ 30 มกราคม 2563 เวลา 9.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารคณะเภสัชศาสตร์ มศว มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรสายปฏิบัติการมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดแบบ PDCA และนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้กับการทำงาน วิทยากรโดย ผศ.ดร.วิมล พันธุเวทย์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ และ รศ.วีระศักดิ์ สามี รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ