คณะเภสัชศาสตร์จัดโครงการพัฒนาบุคลากร “หลักสูตรการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ประจำปี 2562” ให้แก่บุคลากรสายปฏิบัติการ

คณะเภสัชศาสตร์จัดโครงการพัฒนาบุคลากร “หลักสูตรการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ประจำปี 2562” ให้แก่บุคลากรสายปฏิบัติการ ในวันที่ 14, 21 และ 28 มิถุนายน 2562 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อกระตุ้นให้บุคลากรตระหนักถึงความสำคัญของการสื่อสารโดยใช้ภาษาอังกฤษ เสริมทักษะด้านการสื่อสารโดยใช้ภาษาอังกฤษ ให้มีทักษะภาษาอังกฤษ ได้แก่ การพูด การเขียน การอ่าน และการฟังในระดับที่สามารถสื่อสารกับชาวต่างชาติได้ รวมถึงเสริมสร้างประสบการณ์ในการสื่อสารกับชาวต่างชาติในสถานการณ์จริง โดยได้รับเกียรติจาก นางสาวพิมพ์มาดา ยอดบริบูรณ์ มัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ) และผู้นำเที่ยว (Tour Leader) มาเป็นวิทยากรในการอบรม