คณะเภสัชศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ​ ผศ.ภญ.จิตติมา​ มานะกิจ

คณะเภสัชศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ​ ผศ.ภญ.จิตติมา​ มานะกิจ​ หัวหน้าสาขาเทคโนโลยีเภสัชกรรมที่ได้รับรางวัลผลงานระดับดีเด่นจากผลการประกวดโครงการ​ Dare to​ Change เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ในศตวรรษที่​ 21​ จากส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา​ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ