คณะเภสัชศาสตร์และศูนย์ผิวหนัง มศว ร่วมหารือเรื่องความร่วมมือในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาทา

เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ.2563 คณบดีและอาจารย์คณะเภสัชศาสตร์และศูนย์ผิวหนัง มศว ร่วมหารือเรื่องความร่วมมือในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาทา
ที่ห้องประชุมชั้น 2 คณะเภสัชศาสตร์ มศว โดยมีผู้เข้าร่วมดังนี้
1. ผศ.วิมล พันธุเวทย์ (คณบดี คณะเภสัชศาสตร์)
2.ผศ.สถาพร นิ่มกุลรัตน์ (ประธานศูนย์บริการทางวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์)
3.ผศ.พัชรวีร์ นันท์ธนะวานิช (หัวหน้าสาขาวิชาเภสัชเคมี)
4.ผศ.จิตติมา มานะกิจ (หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม)
5.รศ.วรพรรณ สิทธิถาวร (ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิทยาการภสัชภัณฑ์
และตัวแทนสาขาวิชาเภสัชเวท)
6.ดร.ควงรัตน์ ชูวิสิฐกุล
7.รศ.วีระศักดิ์ สามี
8.อ.พญ.สาลินี โรจน์หิรัญสกุล (ศูนย์ผิวหนัง มศว)
9.อ.พญ.ศรัญญา คุณขต (ศูนย์ผิวหนัง มศว)