คณะกรรมการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทอลร่วมกับคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุกและบูรณาการ คณะเภสัชศาสตร์ มศว จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการใช้ Apps in Classroom ครั้งที่ 1

คณะกรรมการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทอลร่วมกับคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุกและบูรณาการ คณะเภสัชศาสตร์ มศว จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการใช้ Apps in Classroom ครั้งที่ 1: Kahoot, Nearpod, Quizizz ซึ่งเป็น application เกี่ยวกับการสร้างคำถามและตอบคำถามในชั้นเรียน ในวันพฤหัสบดีที่ 30 มกราคม 2563 เวลา 12.20-13.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 โดย ผศ.ศุจิมน ตันวิเชียร รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิชาชีพ ผศ.ลลิตา วีระเสถียร และ ผศ.จิตติมา มานะกิจ เป็นวิทยากรแลกเปลี่ยนเรียนรู้หลักในงานนี้