คณะกรรมการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากระบบการปฏิบัติงาน คณะเภสัชศาสตร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การสร้างผู้ช่วยส่วนตัวด้วย Google Calendar และ Line Notify  ในรูปแบบ Online และ Onsite

วันที่ 17 มิถุนายน 2565 คณะกรรมการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากระบบการปฏิบัติงาน คณะเภสัชศาสตร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การสร้างผู้ช่วยส่วนตัวด้วย Google Calendar และ Line Notify  ในรูปแบบ Online และ Onsite  ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คณะเภสัชศาสตร์ โดยมี นายวิชาญชัย  เทียนคูณ นักวิชาการการเงินและบัญชี งานคลังและพัสดุ สำนักงานคณบดี คณะเภสัชศาสตร์ มศว เป็นวิทยากร