คณะกรรมการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากระบบการปฏิบัติงาน ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ “การใช้งาน Microsoft 365”

คณะกรรมการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากระบบการปฏิบัติงาน ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ “การใช้งาน Microsoft 365” เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2566 ณ ห้องคอมพิวเตอร์ คณะเภสัชศาสตร์ โดยมีบุคลากรและอาจารย์เข้าร่วม