คณบดี คณะเภสัชศาสตร์ มศว รับเชิญเข้าร่วมเจรจาความร่วมมือทางวิชาการ

คณบดี คณะเภสัชศาสตร์ มศว รับเชิญเข้าร่วมเจรจาความร่วมมือทางวิชาการ เช่น การทำวิจัย การแลกเปลี่ยนอาจารย์และนิสิต กับ คณบดี คณะเภสัชศาสตร์ ของ Universitas Airlangga, Indonesia ณ สถานฑูตอินโดนีเซีย ในวันที่ 20 กันยายน 2562