ข้อมูลการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อปริญญาตรี “หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศึกษา 2565 “

ข้อมูลการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี “หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศึกษา 2565 “

รายละเอียดเพิ่มเติม : ประกาศ กสพท ฉบับ1