ขอแสดงความยินดีกับ น.ส.โชติกา ดารารัตน์ นิสิตปริญญาเอก ชั้นปีที่ 1

ขอแสดงความยินดีกับ น.ส.โชติกา ดารารัตน์ นิสิตปริญญาเอก ชั้นปีที่ 1 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาการเภสัชภัณฑ์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ได้รับรางวัล 2nd RUNNER UP ORAL PRESENTATION AWARD จากงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The International Conference and Exhibition on Pharmaceutical Sciences and Technology 2021 (PST 2021) ในวันที่ 23-24 มิถุนายน 2564 ในหัวข้อ Influence of excipients on theophylline sustained release and change in matrix morphology during drug dissolution อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์คือ อ.ดร.ดวงรัตน์ ชูวิสิฐกุล