ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวสิริยากร ทนหมื่นไวย นิสิตคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวสิริยากร ทนหมื่นไวย นิสิตคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้รับเกียรติบัตรรางวัลความประพฤติดี พุทธศักราช 2565 ระดับอุดมศึกษา จากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์