ขอแสดงความยินดีกับ คุณสมชาย หลวงสนาม นักวิทยาศาสตร์สาขาวิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มศว ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่น ด้านสร้างสรรค์นวัตกรรมดีเด่น ประจำปี 2562

ขอแสดงความยินดีกับ คุณสมชาย หลวงสนาม นักวิทยาศาสตร์สาขาวิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มศว ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่น ด้านสร้างสรรค์นวัตกรรมดีเด่น ประจำปี 2562 จากสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับพิจารณาคัดเลือกในระดับประเทศในที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) พ.ศ. 2562