ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ธนู ทองนพคุณ ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์และเทคโนโลยี

และ อาจารย์นิตยา นาผล ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์และเทคโนโลยี