ขอแสดงความยินดีกับนิสิตคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒที่ผ่านเข้ารอบ 2 ในการแข่งขันโครงการประกวดการนำเสนอแผนการตลาด สตาร์ท-อัพ ฟาร์มา (start up pharma)

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒที่ผ่านเข้ารอบ 2 ในการแข่งขันโครงการประกวดการนำเสนอแผนการตลาด สตาร์ท-อัพ ฟาร์มา (start up pharma)

ทีม Jerbis for the future ได้แก่

  1. นสภ.ศกลวรรณ มวลศิริ  นิสิตคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  2. นสภ.นวพร ขีระมาตย์  นิสิตคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  3. นสภ.อภิสิทธิ์ เจริญขำ นิสิตคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  4. นสภ.จตุพงค์ เสาธงทอง นิสิตคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  5. นศภ.ปทิตตา การะนันต์  นิสิตคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

ทีม ซามูไร  ได้แก่

  1. นสภ.อนัญญา ชลายนนาวิน นิสิตคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  2. นสภ.ชนัทภรณ์ แซ่จุ้ง นิสิตคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  3. นสภ.นวลกนก กุลมโนชญ์ นิสิตคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  4. นสภ.ชยพล บุญกันทะ นิสิตคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา