ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วม โครงการเตรียมความพร้อมสำหรับห้องปฏิบัติการมาตรฐาน หัวข้อ “ตามหารอยเท้าก้าวแรกกับของห้องปฏิบัติการมาตรฐาน ISO 17025 คณะเภสัชศาสตร์ มศว”

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วม โครงการเตรียมความพร้อมสำหรับห้องปฏิบัติการมาตรฐาน หัวข้อ “ตามหารอยเท้าก้าวแรกกับของห้องปฏิบัติการมาตรฐาน ISO 17025 คณะเภสัชศาสตร์ มศว” ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 เวลา 8.00-11.30 น. รูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ MS Teams

Link ห้องประชุม https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTc3MWYxMzYtYTE5NS00M2ZhLTg0ODYtNTM5NmM1MmYwNmI4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22f90c4647-886f-4b4c-b2eb-555df9ec4e81%22%2c%22Oid%22%3a%22793e33b5-0f73-4433-bcd3-e577c337c30c%22%7d