ขอเชิญบุคลากรสายปฏิบัติการ คณะเภสัชศาสตร์ ร่วมโครงการพัฒนาคนพัฒนางาน หัวข้อ “การเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ EdPEx300 ของบุคลากรสายปฏิบัติการ คณะเภสัชศาสตร์ มศว”

ขอเชิญบุคลากรสายปฏิบัติการ คณะเภสัชศาสตร์ ร่วมโครงการพัฒนาคนพัฒนางาน หัวข้อ “การเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ EdPEx300 ของบุคลากรสายปฏิบัติการ คณะเภสัชศาสตร์ มศว” ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2565 โดยได้รับเกียรติจาก คุณทวีวรรณ อินดา เลขานุการคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นวิทยากร