ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร และนิสิตเข้าร่วมโครงการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่สัตว์ทดทอง และอาจารย์ใหญ่ที่ใช้เพื่อองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์