ขอเชิญคณาจารย์เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ การใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ หัวข้อ “การใช้ Infofraphic ในการพัฒนาสื่อ การใช้ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพสำหรับผู้ป่วยสูงอายุ” 28 มิถุนายน 2019ข่าวสาร