กิจกรรม Grad Talk

ฝ่ายกิจการนิสิต คณะเภสัชศาสตร์ จัดกิจกรรม Grad Talk ในวันที่ 22 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมใหญ่ 402 คณะเภสัชศาสตร์ โดยมีศิษย์เก่า รุ่นที่ 18 เป็นวิทยากร ให้กับนิสิตปัจจุบัน