กิจกรรม Grad talk เส้นทางสู่เภสัชกร ต่างประเทศ ( ประเทศสหรัฐอเมริกา)

คณะเภสัชศาสตร์ ร่วมกับสโมสรนิสิตคณะเภสัชศาสตร์ จัดกิจกรรมสัมมนาสโมสรนิสิต และมีการจัดกิจกรรม Grad talk เส้นทางสู่เภสัชกร ต่างประเทศ ( ประเทศสหรัฐอเมริกา) ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น. โดยมี ภญ.ณัฐฐ์ปภาณ ตันตะหนกวงศ์ (Rxswu10) ,ภญ.สุรัติวดี ละครวงศ์(Rxswu 8), ภก.แสนเสน่ห์ หาญอุดมลาภ(Rxswu11), ภญ.ณัฐรี สมบูรณ์สุข (Rxswu 9) และ ภญ.ณัฐพร มงคลเคหา (Rxswu8) ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ มศว ที่ทำงานในประเทศสหรัฐอเมริกา มาให้ความรู้กับนิสิตคณะเภสัชศาสตร์