กิจกรรม “Big cleaning day”

คณะกรรมการ 5 ส  ของคณะเภสัชศาสตร์  ได้จัดกิจกรรม “Big cleaning day” ที่ห้องคอมพิวเตอร์ชั้น 6 และห้อง 303 เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สถานที่ทำงานสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ปลอดภัยมีบรรยากาศที่ดี มีความสุขทั้งในการทำงานและการทำกิจกรรม 5ส   ซึ่งมีพี่น้องสำนักงานและแม่บ้านทุกท่านร่วมกัน “Big cleaning day”