กิจกรรม 5ส

บุคลากรสำนักงานคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรม 5 ส ภายในห้องทำงาน เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2563